Galiseg

Enw Priod

Australia

  1. Awstralia.

Saesneg

Enw Priod

Australia

  1. Awstralia.