Saesneg

Berf

to beat
  1. curo, bwrw, taro, ergydio, pwno