Saesneg

Enw

group

  1. grŵp


Berf

to group
  1. grwpio