Saesneg

Enw

note (lluosog: notes)

  1. nodyn


Berf

to note
  1. nodi