promote

Saesneg

Enw

promote

  1. dyrchafu
  2. hyrwyddo, hybu