restaurant

Saesneg

Enw

restaurant g (lluosog: restaurants)

  1. bwyty, tŷ bwyta.