Saesneg

Enw

turn

  1. tro


Berf

to turn
  1. troi