whitewash

Saesneg

Berf

to whitewash
  1. gwyngalchu